RSS
May 16

Проект BG051PO001-7.0.07-0157-C0001 „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”

осъществяван от Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От 01.06.2013 г. стартира изпълнението на Проект „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”.
Бенефициент по договора е Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите. Партньор в изпълнението на Проекта е UNESKO Youth Club Of Thessaloniki – Гърция.

Проектът ще се осъществи в рамките на  15 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеийския социален фонд на Европеийския съюз и Република България.

Проектът е насочен към постигане на устойчивост на работните места като следствие от сътрудничеството между целевите групи за развитие на квалификацията на работещите в сферата на търговията и услугите. Общите и специфичните цели на проекта са пряко свързани с целта на приоритетна ос 7: „Транснационално и международно сътрудничество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: Да се изгради платформа, позволяваща на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-добро използване на финансовата помощ ЕСФ в областите: заетост, образование, обучение и учене през целия живот, социално включване, добро управление на проекти и програми.

Проектът ще вложи своя принос към усилията на страната ни за постигане целите на стратегия „Европа 2020” и нейните водещи инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В проекта ще участват представители на работниците и служителите в България от търговията и услугите, от МСП, браншови и секторни организации, социално-икономически партньори, представители на UNESKO Youth Club Of Thessaloniki – Гърция.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
-         чрез създаване и поддържане на интернет страница на проекта, да се даде възможност на максимално широка аудитория да се запознае с дейностите по проекта, с разработените материали и набелязаните цели.
-         да се популяризира финансовата помощ на ЕС;
-         да се разработи пакет от мерки за развитие на квалификацията в сферата на търговията и услугите;
-         да се разработи „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”;
-         да се изготви план за бъдещата съвместна дейност въз основа на създадените в хода на проекта съвместни партньорства.
В рамките на проекта, на 27 и 28 септември 2013 г. в гр. София, беше проведена встъпителна конференция.

Сред гостите на конференцията бяха представители на Министерството на труда и социалната политика, на научните среди, на Съюза на търговците в България, на Конфедерацията на независимите синдикати в България, на Централния кооперативен съюз, на Младежкия форум „21 век” и др.

Конференцията откри Наташа Михова, Ръководител Проект и Председател на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите. В своето встъпително слово г-жа Михова открои както мотивите за разработване на Проекта, така и основните характеристики и актуалните проблеми в реализирането на програми за квалификация и обучение на заетите в търговията и услугите.

Участниците и гостите в конференцията бяха запознати с етапите и дейностите по проекта, с набелязаните цели и очакваните резултати от изпълнението му, както и със създадените по проекта информационна брошура и интернет страница.