RSS
May 16

Бъдещето на "Сребърния фонд"?

Голяма част от страните в Европа  дискутират и търсят начини за реформа на своите държавни пенсионни системи.

Остаряването на населението, слабият икономически растеж, ниската производителност и миграцията са подложени на различни изследвания и проучвания, които предвиждат сериозен обществен пенсионен дефицит. Ситуацията в България не се разграничава от тази тенденция и  показа необходимостта от създаване  на Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система /ДФГУДПС/.

Целта на фонда е  в следващите десетилетия  да подпомага и гарантира дългосрочната устойчивост на пенсионната система. Тогава натискът от застаряване на населението и увеличените във връзка с това разходи за пенсии ще застрашат в най-голяма степен устойчивостта на пенсионната  система и публичните финанси в България. Законът за ДФГУДПС  предвиди в полза на фонда да се отчисляват: паричните постъпления от приватизация, отчетени по републиканския бюджет;  двадесет и пет на сто от отчетения за съответната бюджетна година излишък на републиканския бюджет; приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет и приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет, при задължително спазване на основните принципи - надеждност, доходност и ликвидност.

 


Ползването на средства от фонда може да започне не по-рано от 15 години от неговото създаване и то при условие, че във фонда постъпват ежегодно предвидените в закона приходи и същите се управляват и структурират в заложените, в неговите разпоредби, инвестиционни портфейли.
Какво се случи със Сребърния фонд  досега. През 2007 г. във фонда постъпиха 25% от отчетените по републиканския бюджет за 2006 г. приходи от приватизация на държавни предприятия и 50 на сто от икономии на разходите на бюджета за 2006 г. (общо 216,1 млн. лв).  През 2008 г. във фонда постъпиха 858,2 млн. лв. През 2009 г. в трансфера от ДБ към фонда влязоха 25% от отчетения по републиканския бюджет излишък за 2008 г. и 90% от отчетните по републиканския бюджет за  2008 г. постъпления от приватизация или общо 544,4 млн. лв.
Равносметката  за общия паричен ресурс на фонда към края на 2009 г. е 1 618.7 млн. лв., в т. ч. натрупани лихви по депозити за периода 2007 - 2009 г. в размер на 30,0 млн. лв. Това, което може да се види, че за 2010 и 2011 г. във фонда за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, или т.нар. „Сребърен фонд” не са постъпили почти никакви приходи и увеличението на средствата на фонда до около 1,8 млрд. лв. се дължи на само получените допълнителни лихви от депозити.
„Сребърният фонд” е част от фискалния резерв и намеренията на отговорни политици предстоящите падежи по външния дълг да бъдат посрещнати със средства от него означава България да наруши поети от нея гаранции в съответствие с изискванията на валутния борд. Подобно действие  е не само незаконосъобразно, но и  би означавало  държавата ни да инвестира в собствения си риск. При евентуално стопанско и финансово сътресение българските държавни ценни книжа биха се обезценили драстично, което автоматично би поставило под заплаха съществуването на валутния борд.
Ясно е, че  трябва да се предприемат законови промени, но те  трябва да бъдат насочени към по-добро управление на фонда, включване на нови  възможности за постигане на оптимална доходност и упражняване на ефективен контрол върху дейността на фонда и инвестиционните решения. Разширяването на опциите за инвестиране средствата на фонда изисква сигурни  инвестиционни портфейли, за да се  гарантира разумен баланс между надежност, доходност и ликвидност.
Веднъж след като се определи оптималният портфейл, следващият етап се състои в избор на адекватни референции за измерване на възможностите, предлагани от всеки клас активи и за наблюдаване  прецизността на неговите дългосрочни очаквания ( риск, възвръщаемост и корелации).
Задължително  изискване, което трябва да се спазва при управлението на фонда, е периодичното разработване на  средносрочни и дългосрочни макроикономически и демографски  прогнози. Същите трябва да показват, при различни опции на постъп-ващите финансови средства във фонда, доходността от инвестирането им и  тенденциите на застаряване на населението в България, както и на финансовото състояние на държавната пенсионна система, какви  да са сроковете за натрупваневъв фонда  и за началния период, от който ще започне разходването на средства от него  до пълното му изчерпване или поддържането на определен размер средства в случай на отклонения от демографските и макроикономически допускания и актюерските прогнози. Визираният начален срок  2018 г., от който да може да започне разходването на средства от ДФГФУДПС  не е реален, първо, защото средствата ще са напълно недостатъчни за изпълнение на целите на фонда, второ, защото демографските тен-денции показват, че много по-късно ще се прояви натискът от застаряване на населението и трето, с последните промени в Кодекса за социално осигуряване, точно в периода 2018–2025 г. фонд „Пенсии” се има най-малък дефицит в сравнение с предходните и последващите периоди. Другото изискване се отнася до основната цел на фонда, което означава, че натрупаните в Сребърния фонд средства могат да се използват само за покриване на увеличените разходи за пенсии в първия стълб в резултат на застаряване на населението и за нищо друго.
По отношение източниците за финансиране на фонда ще бъде добре да се предвиди определен минимум от средства, който да бъде гарантиран в годишен план  -- например не по-малко от 0,5 или 1 на сто от брутния вътрешен продукт и в случай, че приходите от посочените в закона източници за финансиране на фонда са по-малки от  гарантирания минимум, държавата да допълва до неговия размер.
Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система задължително трябва да представя отчет за управлението и годишен финансов отчет, които да се приемат от Парламента и да се обнародват в Държавен вестник, така както се представя и приема бюджетът на Държавното обществено осигуряване и отчетът за неговото изпълнение. По този начин ще се следи и ще има прозрачност при взаимоотношенията между ДФГУДПС и фонд „Пенсии” на ДОО. Уредбата, която липсва и в действащия закон за фонда и която не е  разписана и в новия проектозакон за изменение и допълнение на ДФГУДПС е кой и как ще осъществява контрол по прилагането на закона, както и възможните последици от този контрол.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови