RSS
May 16

Социално слаби ще полагат общественополезен труд

Социално слаби граждани ще полагат общественополезен труд. Това ще стане по програма на общината и дирекция "Социално подпомагане". Инициативата е разработена по Закона за социалното подпомагане. Целите на програмата са да регламентира механизмът за полагане на общественополезен труд от безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, и да мотивира социално хората, които са дълго време без работа. Ще се осигури временна заетост и социална интеграция на продължително безработни.
Всички, включени в програмата, ще бъдат ангажирани в благоустрояване на градската среда, поддържане на пътната мрежа, обществени пазари, гробищни паркове, централни и квартални градски и селски територии, в хигиенизиране на здравни и учебни заведения. Определена категория лица са освободени от полагане на общественополезен труд. Сред тях са бременни жени, хора с трайни увреждания или временна неработоспособност и такива, които полагат грижи за болен член от семейството си. В случай че бъдат включени в програмата за общественополезен труд. но не се явят, хората губят правото си на социална помощ за съответния месец.