RSS
May 16

В Пристанище Бургас назначават 7 стажанти по проект „Ново начало“

От началото на месец юни 2011 г. „Пристанище Бургас” ЕАД активно сътрудничи на Агенция по заетостта, респективно Дирекция Бюро по труда – Бургас при изпълнението на проект „Ново начало – от образование към заетост“ по схема BG051PO001-1.1.06 “Създаване  на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“, ОП “Развитие на човешките ресурси“. Като работодател бургаският порт осигурява възможност за стажуване на младежи до 29 години по придобити от тях квалификации и липса на трудов стаж. Към настоящия момент „Пристанище Бургас“ ЕАД изпълнява втори договор за предоставяне възможност за стаж на младежи и очаква одобрение на трети от Агенция по заетостта. На 26 януари беше направена проверка по изпълнение условията на текущия договор от представител на АЗ г-жа М. Андреева – Ръководител проект и г-жа Чавдарова – Главен експерт в ДБТ – Бургас. На срещата бяха обсъдени възможностите, които предлага проекта на българските работодатели и на безработните младежи до 29 години. Изпълнителния директор г-н Диян Димов изрази желаниe за продължаване на сътрудничеството по проекта Ново начало. До момента стаж са преминали 6 младежи, от които един е започнал вече работа. Предстои назначаването на 7 нови стажанти, които ще имат  възможност да придобият трайни трудови навици и конкретни умения по придобитата от тях професионална квалификация, натрупаният опит ще направи стажувалите младежи по-конкурентни на пазара на труда.

www.maritime.bg