RSS
Aug 22

Въпроси и отговори

Майки до навършване на 1 година на детето

ВЪПРОС: Майка съм на дете, което на 4 януари 2009 г. ще навърши 9 месеца. До този момент ползвам отпуск за бременност и раждане и получавам обезщетение за гледане на детето в размер 90 на сто от възнаграждението ми. Моля да ми разясните законово информацията, която чух в медиите, че майките с деца ще могат да получават майчинство вече до навършване на 1 година на детето и ще мога ли и аз да се възползвам от тази промяна?

Д. Иванова,

 

Работа като пенсионер

ВЪПРОС: Моля да ми бъде разяснена скорошната промяна в социалоосигурителния закон, която предвижда, че ако си навършил възраст за пенсиониране и не се пенсионираш, а продължиш да работиш тези години ще се изчисляват към пенсията ти с по – висок процент. На мен ми остава 1 година до пенсиониране и от фирмата, в която работя ми казаха, че искат да ме задържат на работа и в бъдеще.
И. Павлова,гр. София

 

Плащания и социални придобивки на работници или служители, преминали на непълно работно време

ВЪПРОС: В предприятието е установено непълно работно време и за срок от три месеца работниците получават компенсации по ПМС №44 от 2009 г. Заедно с това се предоставят ваучери за хранене от 60 лв. месечно. Администрацията твърди, че тъй като заетостта е от 4 часа дневно и заплатите са също пропорционално намалени, трябва да се намали и стойността на ваучерите. Законосъобразни ли са такива действия, тъй като и без това компенсациите не са с еднакъв размер всеки месец и се удържа данък.

 

Обезщетение по чл.331 от Кодекса на труда

ВЪПРОС: Служител е освободен по чл.331,ал.1,2 от Кодекса на труда срещу уговорено обезщетение в размер на 5 БРЗ. Получаваните месечни суми по  СБКО трябва ли да включат в брутната заплата, за да се изчисли това обезщетение или се отчитат само основната заплата и доплащането за трудов стаж и професионален опит?

 

Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск при промяна на основната заплата със задна

ВЪПРОС: От 01.06.2009 г. в дружеството са увеличени работните заплати. През същия месец е ползван платен отпуск от работници и служители. Отразява ли се върху възнаграждението за отпуск увеличението на основното възнаграждение, след като последното засяга времето на ползване на отпуск?

 

Отчитане на трудовия стаж като основание за увеличаване на допълнителното трудово възнаграждение

ВЪПРОС: “Допълнителното трудово възнаграждение “за придобит трудов стаж и професионален опит” се заплаща помесечно за действително отработено време. Съществуват фирмени разработки, според които само работните дни през месеца се отчитат и натрупват текущо като трудов стаж и професионален опит, без почивните и празничните дни. Също така в месец с ползван платен годишен отпуск се отразяват единствено фактически отработените дни. В резултат промяната на процента на това доплащане ще се извърши след период, по дълъг от една календарна година. Правилни ли са тези пресмятания за трудовия стаж при допълнителното възнаграждение и възможно ли е за различни цели да се  признава различен трудов стаж.

 

 

Заплащане за работа на официален празничен ден и за положен извънреден труд

ВЪПРОС: Работя на 12 часова работна смяна при непрекъснат режим. На 24 май  бях на смяна 12 ч. За месеца имам общо 18ч. извънреден труд. Заплатени са ми 12 ч. с увеличение от 100% и 6 ч. с увеличение от 50% за работа при сумирано работно време. Има ли право работодателят да  приспада тези 12 ч. от извънредния труд, тъй като били платени вече веднъж двойно заради официалния празник?

 

 

Удръжки върху социалните разходи за поевтиняване на храненето

ВЪПРОС: В предприятието ни са гласувани по 4 лева дневно на човек за поевтиняване на храненето, като максимумът за отделен месец  е кръгло 80 лв.  Тези пари се събират със заплатата и общо ни се удържа данък. Така на практика определените суми доста намаляват, а администрацията твърди, че такова е изискването на закона. Възможно ли е размерът на   социалните разходи  за всеки от работниците да се предоставя така, както е гласувано, а не да се намалява чрез данъчно облагане?

 

 

Документиране на изплащаните трудови възнаграждения

ВЪПРОС: В предприятието ни е възприето изплащане на заплатите чрез банкомат. На работниците  не се издават  фишове  за заплатите и не се подписваме на ведомост. От администрацията обясняват, че могат да дават фиш само след поискване от  работника. Задължен ли е работодателя да дава всеки месец фиш и редно ли е да не се подписваме на ведомост?

 

 

Допълнително възнаграждение за извънреден труд при сумирано работно време

ВЪПРОС: В предприятието се прилага сумирано работно време, като отчитането му става на четири месеца. Част от персонала, който работи по график в дните от седмичната почивка на практика полага извънреден труд, но той се заплаща едва след време, когато приключи четиримесечния период на отчитане. Правилно ли това изчисляване и не е ли редно извънредният труд  за дните на седмичната почивка да се заплаща веднага след месеца, през който е положен? В предприятието се прилага сумирано работно време, като отчитането му става на четири месеца. Част от персонала, който работи по график в дните от седмичната почивка на практика полага извънреден труд, но той се заплаща едва след време, когато приключи четиримесечния период на отчитане. Правилно ли това изчисляване и не е ли редно извънредният труд  за дните на седмичната почивка да се заплаща веднага след месеца, през който е положен?

 

 
Още статии...