RSS
Nov 13

Коментари

Приоритети на политиката за социално включване в България

„Всички, които се отнасят сериозно към социалната политика, трябва да станат още по-гръмогласни, защото тези, които изнемогват, са останали вече без глас - възрастни, бедни, болни и безпомощни - зад тях не стои никакво лоби.”

Фритц Динкхаузер - политик и член на Управителния съвет на Сдружението на социално-осигурителните фондове в Австрия

 

 

Отражение на световната икономическа и финансова криза върху икономиката на България и приетият анти-кризисен пакет

1. Кратка характеристика на финансовата и икономико-социална ситуация в България.

Световната икономическа и финансова криза започна да се проявява в България от есента на 2008 г. Първите засегнати отрасли и браншове бяха металургия, торова промишленост, добив на метални руди, шивашка промишленост, добив на строителни материали. Ръстът на БВП през последното тримесечие на годината бе 3.5 на сто, при 6.8% за третото тримесечие. От м. октомври 2008 г. спря тенденцията за постоянно намаляване на безработицата и оттогава е налице постоянен, макар и плавен ръст.

 

 

Добра идея, с която в България откровено се спекулира

„Гъвкавата сигурност” като термин, съчетаващ принципно две противоположни политики на пазара на труда, действително напоследък придоби широка популярност не само в стара Европа, а и в новите страни-членки, включително и в България. У нас обаче тази концепция не е подкрепена с последователни и адекватни действия от страна на  правителствата. От една страна, това се дължи на тенденциозно погрешното тълкуване на понятието от работодателите и либерално настроените среди – от тук и стремежът единствено към ограничаване продължителността на трудовите договори и извоюването на улеснени процедури за съкращение на работна сила. От друга страна, трябва да подчертаем, че правителствата така и не намериха верните пътища към съчетаване на двете политики – на гъвкавост и на сигурност, нещо повече – повишава се принудата, ограничава се социалната сигурност, държавната гаранция отстъпва все повече на чисто пазарните инструменти. Свидетелство за това са:

 

 

Как ни помага солидарната осигуровка в ДОО

Как ни помага солидарната осигуровка в ДОО, когато поради неработоспособност не можем да заработим трудово възнаграждение?

ВМЕСТО ЗАПЛАТА – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

Какви са видовете парични обезщетения за временна неработоспособност и помощи, който може да се получат от  Националния осигурителен институт?

 

Семинар на Мрежата от Синдикални изследователски институти

На 29. юни 2009 в Брюксел се проведе семинар на Мрежата от Синдикални изследователски институти (TURI – Trade Unions Research Institutes). Първата сесия разгледа Плановете на страните от ЕС за възстановяване от кризата, а втората бе посветена на Алтернативите на показателя БВП като елемент на една нова парадигма. Тук представяме в превод предоставения на участниците материал за дискусия, който определено предизвика интерес в изследователските среди. Всички презентации от семинара можете да намерите на сайта на мрежата: http://www.turi-network.eu/

 

 

Отива си още един министър на труда и социалната политика, не успял да разпростре отраслов /бранш

„Когато колективният трудов договор на  отраслово или браншово равнище е сключен между всички  представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни  негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.”

Чл.51,б (4) от Кодекса на труда
 

Дискусионно: за или против минималната работна заплата

От няколко години в експертни и правителствени среди се заговори за премахване на минималната работна заплата. Най-често излаганите аргументи в подкрепа на това становище са следните:

 

 

Колективното договаряне през 2008 г. в цифри

Базата данни на ИА”Главна инспекция по труда” за регистрираните през 2008 год. колективни трудови договори предоставя информация, от която може да се направят полезни анализи и извлекат опит и поуки.

 

 

Изкуството на колективните преговори

Колективните преговори протичат по различен начин. Универсална рецепта за поведението на масата на преговори не може да има. Въпреки противоположните интереси, страните сядат, за да се споразумеят по сделка, от която трябва да бъдат “облагодетелствани” - работодателят очаква да получи по-високо мотивиран и производителен труд, а синдикатите – по-добро заплащане и условия на труд за своите членове.

 

Колективното договаряне в реалния сектор – възможности и развитие

Колективното трудово договаряне на отраслово и браншово ниво е утвърдена практика за структурите на КНСБ. Доказателство за това намираме в  сключените и действащи понастоящем 67 отраслови и браншови КТД (О/БКТД) – 9 от тях са отраслови и 58 браншови КТД.

 
Още статии...