RSS
Feb 26

Статии

Мафията в България е икономическа!

Професор Боян Дуранкев, главен секретар на УНСС, коментира по радио К2 икономическата ситуация у нас и последиците от напрежението в Либия, свързани с евентуалното покачване на цените на петрола, които могат да доведат до ново задълбочаване на световната криза.

 

Европейска рамка за транснационално колективно договаряне: Дискусионен материал на ЕКП

Превод: Н.Даскалова

Въведение

  • Инициативата на Комисията за Европейска рамка за транснационалното колективно договаряне се основава на факта, че вече има мултипликация на транснационално договаряне на различни равнища извън равнището на Европейски социален диалог (основно на равнище ЕРС но и секторни споразумения, покриващи някои страни членки  (Скандинавския банков сектор). Тези споразумения са главно по въпроси, които са извън работната заплата и работното време, като обучение, преструктуриране, социална отговорност.
 

Резолюция на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) относно кампанията по работните заплати и насоки за координация на колективното договаряне през 2009 година

Превод: Надежда Даскалова,ИССИ

На срещата си в Брюксел на 3- 4 декември 2008 г., Изпълнителният комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) прие резолюция във връзка с кампанията по работната заплата и насоки за координация на колективното договаряне през 2009 година.

 

Балансиране на гъвкавостта и сигурността на пазарите на труда в Европа -25  - Béla Galgoczi /Европейски профсъюзен институт (ETUI)

Различният контекст на „гъвкавата сигурност” в EС-15 и новите страни членки

Първо, трябва да подчертаем, че дебатът за „гъвкавата сигурност” (flexicurity) е автентично Западноевропейско явление. Основният контекст е, че преди „защитеният” Западноевропейски социален модел сега е под натиска на глобализацията. Понятието за ‘гъвкава сигурностy’ е един отговор как да станем по-гъвкави  и адаптивни в променящата се среда без да отстъпим от основното в сигурността, социалното благоденствие и социалната защита в Европа (Европейския социален модел). В тази връзка понятието гъвкава сигурност’ може да се разглежда като един опит да се спре ‘низкоходящата спирала’ и да се даде  ‘качествен’ отговор на предизвикателството на конкурентоспособността вместо социалния дъмпинг .

 

Вземане на решения в екип при колективните преговори

Вземането на решения в екип е много по-ефективно, отколкото вземането на индивидуални решения. Разбира се то има своите предимства и недостатъци.

Всеки от предложените методи за вземане на решения има своите предимства и недостатъци и е по-приложим при определени условия и зависи до голяма степен от характера на проблема, по който трябва да се вземе решение.

 

Минималните заплати в Европа: Нови дебати в контекста на икономическата криза

Thorsten Schulten
Превод:
Надежда Даскалова, ИССИ

Влияние върху политиката

Минималната работна заплата (МРЗ) е стандартен и общоприет инструмент за регулиране на пазара на труда в повечето европейски страни. От началото на новото хилядолетие реалната стойност на МРЗ значително нарасна, действайки в много случаи като импулс за общото развитие на заплатите. Но 2008 г. отбеляза прекъсване на тази тенденция и стойността на МЗ отново отбеляза намаляваща тенденция. Все повече се дискутира идеята за политика за европейска МРЗ  - европейски стандарт за относителната стойност на националния минимум, независимо дали е законодателно определен или договорен чрез колективното договаряне. В контекста на суровата криза на световната икономика, в Европа ще нараства натискът върху минималната заплата  и въобще върху заплатите.   Съществува сериозна заплаха, че с реалното или дори номиналното намаляване на МРЗ  „котвата на заплатата”, която служи за опора на ценовата система, ще бъде оставена да се носи по течението, като по този начин се увеличи  заплахата от дефлация, както това вече се случи през 30–те години. Обратно на това, препоръчва се подходящо нарастване на минималните заплати, което да подкрепи търсенето и да подпомогне   равнището на цените и по-общо икономическата стабилизация