RSS
Sep 30

За съкращение на диабетик се пита Инспекцията по труда

ВЪПРОС: Може ли да съкратя работничка с диабет и решение на ТЕЛК за 60% нетрудоспособност при структурни промени?
М.Д., София ОТГОВОР: Можете са съкратите служителка, която е трудоустроена само с разрешение на Инспекцията по труда и след като вземете мнението на здравните органи.
И трудоустроените работници, и диабетиците се ползват със засилена законова защита при съкращение. Работодателят може да уволни трудоустроен работник/служител поради съкращение на щата само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Преди уволнението се взема мнението и на ТЕЛК. Същата закрила се прилага при съкращение и по отношение на лицата, страдащи от исхемична болест на сърцето; активна форма на туберкулоза; онкологично заболяване; професионално заболяване; психично заболяване; захарна болест.

Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, дали страдат от посочените болести. Работниците са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.

Предприятието представя получените медицински документи пред съответната ТЕЛК за мнение. В експертното решение на ТЕЛК се посочват болестта, от която страда работникът, и преценка на трудоспособността му, показаните и противопоказаните условия на труд и целесъобразността на уволнението от гледна точка на адаптацията на организма при евентуална промяна в условията на труд. Решението се изпраща служебно до предприятието и до работника.

Предприятието отправя до Инспекцията по труда писмено искане за разрешение за уволнение на съответния работник, като прилага към него и експертното решение на ТЕЛК.
Инспекцията по труда в 7-дневен срок отказва или дава на предприятието разрешение за уволнение за всеки отделен работник.

Справка: чл. 333, ал. 1 от КТ, Наредба № 5/1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Kодекса на труда.

http://www.trud.bg

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови