RSS
Sep 29

Работното и униформеното облекло

Въпрос: Правната уредба на въпросите, свързани с работното и униформеното облекло, се съдържа в чл. 296 от Кодекса на труда и Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (издадена на основание чл. 296 КТ). Съгласно чл. 296, ал.1 от КТ работодателят осигурява на работниците и служителие безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в  колективния трудов договор. Редът и условията за осигуряване на работно облекло са определени именно в Наредбата за безплатното работно и фирмено облекло. Според чл. 7 от Наредбата, работно облекло се осигурява на работниците, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло. Следователно чл. 296, ал.1 от КТ и чл.7 от Наредбата задължават работодателя при наличие на необходимост да предостави на работниците и служителите работно облекло.

В приложимата правна уредба не се съдържа задължение за работодателя да изплаща работното облекло във вид на пари.Така, че Вашият работодател не е извършил нарушение на трудовото законодателство, с решението си да поръча работно облекло за работниците и служители в съответното предприятие.

Диана Косева
Антон Генчев
Юристи

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови