RSS
Sep 30

Майки до навършване на 1 година на детето

ВЪПРОС: Майка съм на дете, което на 4 януари 2009 г. ще навърши 9 месеца. До този момент ползвам отпуск за бременност и раждане и получавам обезщетение за гледане на детето в размер 90 на сто от възнаграждението ми. Моля да ми разясните законово информацията, която чух в медиите, че майките с деца ще могат да получават майчинство вече до навършване на 1 година на детето и ще мога ли и аз да се възползвам от тази промяна?

Д. Иванова,

гр. София ОТГОВОР: След публикуване на измененията и допълненията в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване /ДВ, бр. 110 от 2008 г./ в правния режим на отпускът за бременност и раждане и обезщетението, което се изплаща за този период настъпиха някои съществени изменения, както относно срокът на отпуска и условията за заплащането му, така и относно кръгът на лицата, които имат право да ползват такъв отпуск.
Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодексът на труда /КТ/ работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни, от които 45 задължително се ползват преди раждането. Тази промяна на практика удължава ползването на отпуска до навършването на 1 година на детето.
Алинеи 7, 8 и 9 на чл. 163 КТ въвеждат нов вид отпуск, който до този момент не е съществувал в българското законодателство. Съгласно тези разпоредби когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15 дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни, като за това време майката прекъсва ползването.
През време на отпуск за бременност и раждане на лицата, които го ползват се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.
Съгласно чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане /чл. 49, ал. 1, изречение първо КСО/.
Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането /чл. 50, ал. 1 КСО/. Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по чл. 49 КСО за срок от 15 календарни дни, през които ползва отпуск по чл. 163, ал. 7 КТ и има 12 месеца осигурителен стаж, като осигурен за риска общо заболяване и майчинство /чл. 50, ал. 6 КСО/. Бащата има право на парично обезщетение при същите ред, условия и размери и когато ползва отпускът по чл. 163, ал. 8 КТ – след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъкът до 410 календарни дни.
Заварените случаи, какъвто е и Вашият са уредени с два текста в Преходните разпоредби /ПР/ на Кодексът на труда. Съгласно § 3в, ал. 1 и 2 от ПР на КТ работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск за бременности и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
Когато отпускът в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата работничките и служителките имат право на отпуск за бременност и раждане в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора от ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г. От деня на разрешаването на този отпуск се прекратява отпускът за гледане на дете по чл. 164 КТ.
В горните два случая отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
Съгласно текста на § 22к, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО майките, за които срокът на обезщетението не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни. Ако срокът на обезщетението е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изминали 410 календарни дни, те ще имат право на обезщетението за остатъка до края на този период.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови