RSS
Sep 30

Права на военнослужещите

ВЪПРОС: Кадрови военнослужещ съм и служа в Националната гвардейска част. Имам 19 години стаж като военнослужещ, една година стаж като войник на редовна служба и съм учил във висше военно училище. Мога ли да закупя стажа на висшето обучение, който е четири години и да дозакупя една година допълнително, за да мога да се пенсионирам с 25 години стаж като военнослужещ?

С. С., гр.София

ОТГОВОР: Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ военнослужещите придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /Обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г./.
Да припомним, че правната норма на чл. 69, ал. 1 и 2 КСО постановява един преференциален режим за пенсиониране по сравнение с общия режим на чл. 68 КСО. Лицата, които имат право да се пенсионират по този ред са изчерпателно изброени в кодекса. Това са:

-    военнослужещите;
-    държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи;
-    държавните служители по Закона за изпълнение на наказанията;
-    държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги;
-    държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт;
-    държавни служители от Държавна агенция ”Национална сигурност”;
-    служителите в Главна дирекция Национална служба „Гражданска защита” на Министерство на извънредните ситуации, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 71, ал. 1, т. 3-6 от Закона за защита при бедствия, а именно операции по издирване и спасяване, провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, оперативна защита при наводнения и радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали;
-    следователите и младши следователите;
Заемащите така изброените длъжности придобиват право на пенсия, независимо от това на каква възраст са, ако при уволнение имат 25 години осигурителен стаж, от които 16 години и 8 месеца да са действително изслужени като военнослужещи или като държавни служители в посочените ведомства.
При придобиване на права по КСО прослуженото време на кадрова военна служба по отменения ЗОВСРБ се зачита за военна служба - § 8а Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на КСО.
Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/ този трудов стаж се зачита от първа категория труд.
Важно е да се знае, че при преценяване на правото на пенсия на лицата по чл. 69 КСО, осигурителен стаж извън този, който е положен като военнослужещ, може да допълва без превръщане трудовия стаж, при условие че е придобит преди уволнението от посочените служби /чл. 18, ал. 1 НПОС/.
От предоставените данни правим извод, че Вие имате 19 години осигурителен стаж като военнослужещ. Можете да закупите времето на обучение във висше военно училище на основание § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО. Според тази правна норма за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ към датата на внасянето на вноските.
Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
За 2009 г. минималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО е 260 лв., а вноската за фонд „Пенсии” е 18% и е изцяло за Ваша сметка, следователно един месец закупен стаж струва 46,80 лв.
Със закупеният стаж и зачетената година на редовна военна служба общият Ви осигурителен стаж ще е равен на 24 години.  Поради изричната разпоредба на алинея осма, изречение първо на § 9 от ПЗР на КСО няма да можете да се възползвате от възможността да докупите недостигащия Ви осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО. Внасянето на осигурителни вноски по реда на ал. 2 на същия параграф за целия период на обучение изключва упражняването на право и  по ал. 3. Не без значение е и обстоятелството, че § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО се прилага само за лицата, които са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, т. е., тези които се пенсионират по общия ред за пенсиониране при трета категория труд.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови