RSS
Nov 13

Права на трудоустроени

ВЪПРОС: С експертно решение на ТЕЛК ми е определена 56% трайна неработоспособност със срок на инвалидността до 01.05.2010 г. с диагноза инсулинозависим захарен диабет.
На 26.11.2008 г. получих от работодателя си предложение да продължа да изпълнявам служебните си задължения в изпитвателна лаборатория, но не в гр. Бургас, а в гр. Ст. Загора. Приех предложението при условие че ми бъде осигурена служебна квартира и работодателят изпълни предписанията на здравния орган за трудоустрояването ми. В предложението беше отразена забележката, че ако не приема трудовият ми договор ще бъде прекратен поради закриване на щата. По моя преценка работодателят ми не се е съобразил с предписанията и предложената ми работа не е подходяща за здравословното ми състояние.
Моля да ми отговорите как да процедирам при тези обстоятелства?

И. Димитров, гр. Бургас

ОТГОВОР: Съгласно чл. 314, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.
Необходимостта от преместване на друга подходяща работа или на същата, но при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Това предписание е задължително, както за работодателя, така и за работника или служителя. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа в 7-дневен срок от получаването на предписанието /чл. 317, ал. 1-3 КТ/.
Приемаме, че към момента на предложението за заемане на откритата длъжност в изпитвателна лаборатория гр. Стара Загора, Вашият работодател е разполагал с екземпляр от експертното решение на ТЕЛК, с което са определени условията, при които можете да полагате труд.  В случай, че той не е изпълнил задължението си в 7-дневен срок да Ви премести на подходяща работа, Ви дължи обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение до момента на трудоустрояването, на основание чл. 217, ал. 1 КТ.
От запитването е видно, че в началото сте приел при определени условия да заемете новоразкритата длъжност в друго населено място, като в споразумението към Вашия индивидуален трудов договор сте изразили становище работодателят да се съобрази с експертното решение на ТЕЛК.
При условие, че работодателят не е изпълнил изискванията, които сте поставил за заемане на длъжността, сте могъл да откажете да подпишете допълнителното споразумение поради това, че се променя мястото на работа и Вие не сте съгласен с такава промяна /чл. 118, ал. 1 КТ/.
Преценката дали предложената работа е подходяща за Вас е на здравния орган, издал предписанието, който по Ваше искане или по искане на работодателя може да измени или допълни предписанието, ако намери искането за основателно – чл. 3, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването.
Здравният орган, издал експертното решение, на което се позовавате може да прецизира условията Ви на труд, включително и на основата на професионална характеристика на заеманата от Вас длъжност.
В случай че не приемете предложената  Ви подходяща работа и след като действително е налице съкращаване на щата, работодателят Ви има право да прекрати трудовото Ви правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, хипотеза втора КТ. Тъй като имате качеството трудоустроен работник или служител и заболяването Ви попада в списъка по Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях имат особена закрила, работодателят е длъжен да спази процедурата на чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 КТ и преди прекратяване на трудовия договор да иска предварително разрешение от инспекцията по труда, както и да вземе мнението на ТЕЛК.

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови