RSS
Jul 18

Право на пенсия без необходим брой точки

ВЪПРОС: Имам 31 години трудов стаж, от които 25 са в системата на образованието. В момента съм на 60 години и 3 месеца и работя като учителка. Работодателят ми каза, че ще ми прекрати трудовия договор, тъй като съм навършила възрастта за пенсия. Моля да ми отговорите възможно ли е работодателят  да прекратява трудовото правоотношение поради това, че имам право на пенсия като учителка, при условие, че нямам точките необходими за пенсиониране по общия ред?
Е. Иванова, гр. София ОТГОВОР: От данните в писмото е видно, че Вие не отговаряте на законовите изисквания за придобиване на право на пенсия по общия ред, тъй като сумирането на стаж и възраст във Вашия случай дава сбор от 91, а необходимите условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за 2009 г. за жените са навършени 60 години и сбор от осигурителен стаж и възраст 94.
Но, Вие  сте придобила право на пенсия по реда на § 5, ал. 4 от  Преходните и заключителните разпоредби /ПЗР/ на КСО. Според този законов текст  учителите, които имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените могат да се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО. В случая им се изплаща пенсия в пълен размер от Учителският пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3, но не по – късно от навършване на 65 годишна възраст.
Съгласно текст на чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/, учителски стаж е осигурителният стаж, положен на длъжността учител или възпитател в учебни или възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.
Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжност по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на Националния осигурителен институт /НОИ/, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.
За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността „възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа и осигурителния стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността „възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на  социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността „педагог” или „възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли /чл. 19, ал. 4 НПОС/.
Пълната норма задължителна преподавателска работа е различна за различните по степен учебни заведения и е утвърдена със съответните нормативни актове. Изпълнението на пълната норма задължителна преподавателска работа се установява с удостоверение от съответното учебно заведение, в което се посочва периодът, за който е изпълнено това условие.
Съгласно утвърдения списък длъжностите, за които при определени условия се признава учителски осигурителен стаж, са:

1.    помощник – директор с преподавателска заетост;
2.    ръководител на филиал в МУЦТПО;
3.    ръководител на учебно – изчислителен кабинет;
4.    педагогически съветник;
5.    хореограф;
6.    корепетитор;
7.    логопед;
8.    педагог;
9.    психолог;
10.    инструктор по трудово обучение;
11.    дружинен ръководител;
12.    преподавател;
13.    рехабилитатор;
14.    инструктор по кормилни упражнения.

Учебни и възпитателни заведения по смисъла на НПОС са създадените по реда на Закона за народната просвета, както и социалните учебно-професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност съгласно Постановление № 63 на Министерския съвет от 1991 г. / Обн., ДВ., бр. 32 от 1991 г./.
Според чл. 19, ал. 5 НПОС право на пенсия по условията на § 5, ал. 1 и 4 от ПЗР на КСО имат лицата, които към датата на освобождаване от учителска длъжност или приравнена такава са изпълнили условията за пенсиониране по тези разпоредби. Наред с това е необходимо да е налице прекратяване на осигуряването, за да се отпусне пенсия по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО.
С оглед на гореизложеното няма пречки Вашият работодател  да прекрати трудовото Ви правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, тъй като с придобиването на право на пенсия по § 5, ал. 4 ПЗР на КСО се изпълняват условията на посочената разпоредба на КТ.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови