RSS
Jul 18

Преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск въз основа на изплатени годишни бонуси

ВЪПРОС: През м.март 2009 г. на персонала във фирмата са изплатени 50 на сто от дължимите бонуси за 2008 г. Останалата част  ще се начислят и платят през м.юни т.г. Въпросът е трябва ли и кога да се преизчислят възнагражденията за платен отпуск, ползван през 2008 г. или тези суми може да се отчетат при предстоящо излизане в отпуск през 2009 г. ОТГОВОР: За дните  на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни (чл.177 от Кодекса на труда). Както е известно, като първа стъпка се изчислява  среднодневно брутно трудово възнаграждение за определения като базов месец. При уточняване обхвата на елементите на месечното брутно трудово възнаграждение следва да се прилага чл.17 ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ).
В случая става дума за съставляващата по т.2  -  „възнаграждение над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда”. По принцип тук се отнасят наднорменото и премиалното, или под друго наименование, трудово възнаграждение. Напълно обективно е  по-късното начисляване и изплащане на бонуса, като неговият размер следва да се отчете в брутното трудово възнаграждение през 2008 г. Нормативното основание за това действие се съдържа в чл.17, ал.2 от НСОРЗ, без да се въведени времеви или други ограничения. Необходимо е прецизно да се определи влиянието на бонуса върху изплатените преди време брутни работи:
* Ако бонусът е за цялата 2008 г., очевидно помесечното му отражение ще е с еднаква една дванадесета част. Тогава би следвало да се преизчислят всички възнаграждения за ползван отпуск, за които базовият  месец е кой и да е календарен месец на 2008 г.
* При положение, че бонусът е за второто полугодие или четвъртото тримесечие на 2008 г., за месеците само през  тези периоди се увеличават  брутните трудови възнаграждения със съответната припадаща се част.
В резултат на преизчислението на брутното трудово възнаграждение  за базовия месец се получава нов размер на среднодневното възнаграждение и оттам  се изчислява нова дължима сума за дните на ползвания отпуск. Разликата  следва да се доплати на  работника или служителя.
Относно  момента на преизчисляване на базовото брутно трудово възнаграждение, поради  решението за  двукратно изплащане на дължимите бонуси.  Въпросът е дали да се правят две поредни преизчислявания с последващо частично доплащане. Тъй като законовият текст изисква възнаграждението за  отпуска да се изчислява от  полученото брутно трудово възнаграждение, добре е да се  плати изцяло дължимия размер на бонуса и след това да се извърши еднократно преизчисляване. В полза на такъв подход е твърдението, че втората половина на бонуса ще се начисли след месеци. След като такова е решението на ръководството на фирмата, редно е то да се изпълни изцяло и  при тези фактически обстоятелства да се премине към преизчисляване на възнагражденията за ползвания отпуск.
Възможността за отразяване на бонусите за 2008 г. при ползване на платения отпуск през 2009 г. не намираме за нормативно аргументирана.

Недка Колева, експерт по заплащане на труда

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови