RSS
Jul 18

Изправяне на пропуски при прилагане на §1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

ВЪПРОС: През м. юли 2007 г. на работниците във фирма е намалено допълнителното възнаграждение за продължителна работа, получавано до този момент  въз основа на  отменената от 1.07.2007 г. Наредба за допълнителните трудови и други възнаграждения, макар че те и след тази дата продължават да работят. Причината е, че тогава е намален за всеки работник  индивидуалния общ трудов стаж и  са признати само годините работа на  длъжността, която заемат в момента. Тъй като работата е със сезонен характер, същите лица се освобождават през есента и през следващата година отново се назначават на същата длъжност за определен срок. Така се възпроизвеждат загубените суми от доплащането за трудов стаж и професионален опит всяка следваща година.
Моля за изясняване на случая и как следва да  процедират  самите работници и фирмата.

ОТГОВОР: Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (ДВ, бр.9 от 2007 г., с последващи  изменения и допълнения), в сила от 1.07.2007 г., с чл.12 установи ред и начин за определяне и изплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Тъй като с утвърждаване на тази наредба бе отменена Наредбата за допълнителните трудови и други възнаграждения от 1993 г., с параграф 1 бе уреден преходът от отменената към  новата наредба.
Текстът на §1 засяга само и единствено заварените, към датата на влизане в действие на новата наредба, работници и служители  на предприятие, т.е. тези, които са  в трудово правоотношение с него. Предназначението е да охранява правата на работещите преди и след датата 1 юли в същото предприятие, като формулира категорично изискване „…размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, определен по реда на наредбата (новата) не може да бъде по-малък от размера на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, определено в процент и получавано в размер по реда на отменената наредба..”. Това на практика означава, че процентът на индивидуалното допълнително възнаграждение за м.юни 2007 г., определено по вече отменения нормативен акт, следва да се запази през м.юли и следващите месеци до датата, когато възникне основание за неговото увеличение. Такива основания са например, увеличение на установения в предприятието процент за една година трудов стаж или отделният работник или служител изпълни още една година стаж, в случай че е възприето изменението да се прави  на период една година.
Следователно, с §1 се въвежда своеобразна забрана за намаляване от 1.07.2007 г. на достигнатите индивидуални размери на това доплащане на работещите, преди и след тази дата, в конкретно предприятие.
Видно от въпроса, това задължение не е изпълнено след като на отделни работници, които на 1.07.2007 г. продължават да работят в предприятието, е намален индивидуалният процент на доплащането. Ползваният  аргумент, че от 1.07 ще им се зачита вече само част от фактическия и признаван до момента общ трудов стаж, е несъстоятелен. Преценка  и редукция на общия трудов стаж е недопустима, докато работникът продължава да работи в същото предприятие. Нещо повече, действието не е съобразено и с основния текст  на чл.12, ал.2 на наредбата, а именно, че ….”се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности”. Тази норма също не може да служи за аргумент след 1.07.2007г. да се зачитат само годините работа на определена длъжност.  Според нас, допуснато е нарушение на наредбата, с което са ощетени работилите през визирания период от 2007 г. работници или служители.
Няма пречка администрацията на предприятието  без отлагане доброволно да изправи своя пропуск през 2007г., като добре е всеки от засегнатите работници или служители да отправи писмена молба с посочените аргументи. Техническото решение е да се доначислят полагащите суми на отделните лица, съобразно конкретния им процент за „клас” към 1.07.2007 г., равен на процента и след тази дата. Ако след месеци някой от работниците е изпълнил нова година трудов стаж, увеличеният общия трудов стаж  налага да се увеличи съответно и индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение, за което се дължи ново доначисляване.
Другата възможност е засегнатите работници или служители да потърсят правата си по съдебен път.
С оглед фактите в писмото ще коментираме и друг казус – за  размера на това доплащане при  сключване на трудов договор за определен срок в същото предприятие и отново на същата длъжност през следващата година. Приемаме, че периодът на незаетост е покрит от обезщетение при безработица. При назначаването, например през 2008 г., в трудовия договор се определя основната заплата и доплащанията с постоянен характер, а допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е именно с постоянен характер, съгласно чл.15, ал.1 на цитираната наредба. Новото е, че след 1 юли 2007 г. месеците в безработица не се зачитат като период при определяне на неговия размер. Тъй като се сключва трудов договор със същия работодател и на същата длъжност, обаче, не намираме основание да се преразглежда и редуцира трудовия стаж, документиран в трудовата книжка, вкл. и за 2007 г. Това е така, защото работодателят е същият, независимо че е налице ново трудово правоотношение.
Прецизният прочит на чл.12, ал.4, т.1  на наредбата води до извода, че   новият работодател може да извършва преценка на трудовия стаж за предходни години, когато е работено при друг  работодател относно това дали е  същата, сходна или със същия характер работата, длъжността или професията. Водещият признак е друг работодател, а не нов трудов договор.


Недка Колева, експерт по заплащане на труда

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови