RSS
Jul 18

Възнаграждение за платен отпуск след завръщане от майчинство

ВЪПРОС: След приключване на отпуска по майчинство ми се налага да ползвам натрупания годишен платен отпуск за две години. Възможната дата за започване на платения отпуск е 23 април 2009 г. От администрацията твърдят, че ако не се върна на работа, ще ми заплатят отпуска въз основа на заплатата, получена преди излизане в майчинство. През време на моето отсъствие заплатите във фирмата са увеличавани на два пъти. Въпросът е  трябва ли да се върна на работа за да  получа  новата заплата, преди да  ползвам годишният платен отпуск.

ОТГОВОР: Изчисляването на възнаграждението за дните на платен годишен отпуск се  основава на чл.177 от Кодекса на труда. Тъй като майката е работила и продължава да работи при същия работодател, приложим е текстът на алинея 1. Възнаграждението за платен отпуск ще се определи въз основа на среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който са  отработени най-малко  10 работни дни.
В случая, ако излизането в  платен годишен отпуск е непосредствено след периода за отглеждане на дете, търси  се  последният месец с трудово възнаграждение преди излизане в майчинство, за който е изпълнено изискването за поне десет отработени дни. Или, определянето на възнаграждението за дните платен отпуск се извършва  на базата на фактически начисленото и полученото преди години брутно трудово възнаграждение.
Препоръката към майката да се яви на работа има смисъл, защото така ще се формира нов период с отработено време и с променен размер на индивидуалната работна заплата. Но посочената дата във въпроса убеждава, че между 23.04 и 30.04 е възможно да се отработят само 6 работни дни, т.е. няма да е изпълнено императивното изискване за минимум на отработеното време (десет работни дни). Недопустимо е м.април да се приеме за последния календарен месец във връзка с възнаграждението за платен отпуск, чието ползване започва от която и да е дата през м.май.  Следователно, заработеното през м.април не може да  послужи за ново среднодневно брутно трудово възнаграждение.
По отношение правата на завърналата се след майчинство работничка или служителка действат нови норми в Закона за защита от дискриминация, установени с § 35 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Кодекса на труда (ДВ, бр.108 от 2008 г.). Текстът на чл.13, ал.3  определя, че когато майката се върне на работа има право да заеме същата длъжност или друга, равностойна на нея, както и да се възползва от всяко подобрение на условията на труд. По отношение заплащането на труда в чл.14, ал.4 е заложено изискване трудовото възнаграждението на майката след завръщане от отпуск да се индексира с процент, съответстващ на този на останалите работници и служители, ако е проведено индексиране на заплатите в периода на нейното отсъствие.
Приема се, че посочените права могат да се реализират, когато майката се върне на работа, т.е. започне да полага отново труд. Именно след завръщане от отпуск работничката или служителката  заема същата или  равностойна длъжност, и са налице условия да започне начисляване на трудово възнаграждение (според изработеното или според времетраенето), след съответната процедура за  индексиране.  
Съгласно чл.118, ал.3 от Кодекса на труда работодателят може едностранно да увеличи трудовото възнаграждение на работника или служителя. Подобна процедура, обаче, не променя обстоятелствата във връзка с възнаграждението за платен отпуск, тъй като определеното по-високо трудово възнаграждение е  недостатъчно условие. Както вече бе изяснено, необходимо е фактически начислено месечно брутно възнаграждение, което е налице само когато ефективно е положен труд при  новите условия на заплащане.

Недка Колева, експерт по заплащане на труда

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови