RSS
Oct 20

Допълнителното трудово възнаграждение за работа през нощта може да е с постоянен характер

Дружества с трайно установена сменна организация на труда оценяват като непрецизно правилото за изключване на допълнителното трудово възнаграждение за работа през нощта от обхвата на доплащанията с постоянен характер.

 

Основният  аргумент е, че  нощен труд    се полага и отчита ежемесечно и затова това доплащане присъства постоянно по вид (макар и не с еднакъв размер) във ведомостите за заплати. От години допълнителното трудово възнаграждение за работа през нощта се третира като доплащане с постоянен характер и няма причина за промяна на подхода и след влизане в сила на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.   Действително Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, която се прилагаше до 1.07.2007 г. съдържаше нормативно основание за отнасяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд към доплащанията с постоянен характер. В §1, т.3  на Допълнителните, преходни и заключителни разпоредби при изброяване на елементите на брутното трудово възнаграждение във връзка с изчисляване на възнаграждение за платен отпуск или на обезщетения по чл.228 от Кодекса на труда бяха упоменати доплащанията „по чл.3 – 6 (от наредбата)” т.е. за продължителна работа, за работа при вредни или специфични условия на труд, за по-висока лична квалификация – научна степен и за нощен труд, както и други специфични допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. Отделно с §8 бе установено правилото, че в брутното трудово възнаграждение извън случаите по §1 се отнасят допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор.
Новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата (в сила от 01.07.2007 г.) в глава трета ”Видове допълнителни трудови възнаграждения” с чл.15 императивно указва две допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер – за придобит трудов стаж и професионален опит и за образователна и научна степен „доктор” или за научна степен „доктор на науките”. Заедно с това, отново по повод елементите на брутното трудово възнаграждение с оглед на възнаграждение за платен отпуск или  на обезщетения,  чл.17, ал.1, т.3 дефинира, че допълнителните трудови възнаграждения, които имат постоянен характер са определените „с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор, или с вътрешен акт на работодателя”. Въпросът се свежда до това дали текстът на цитираната т.3 предоставя възможност за договаряне или определяне на доплащането за нощен труд като плащане с постоянен характер.
Всъщност проблемът произтича от обстоятелството, че  доскоро в нормативната уредба не се съдържаше ясна и еднозначна формулировка на понятието „постоянен характер”. При разбиране, че постоянният характер се обуславя единствено от факта на ежемесечно  начислявано и изплащано възнаграждение, няма пречка доплащането за нощен труд да се отнесе към допълнителните  трудови възнаграждения с постоянен характер. Ако съществува и  изискването за  еднакъв  размер всеки месец, то доплащането за нощен труд не би могло да се причисли към групата с постоянен характер.
С влизане в сила на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата след  1 юли 2007 г. се  наложи мнението, че постоянен характер не следва да се договоря или установява за доплащанията по чл.7, чл.8 и чл.10 от глава трета на наредбата. Лансира се общ аргумент за  инцидентно  проявление на правото и задължението по тези доплащания, както и различната дължима сума през отделни месеци. Подобно твърдение в  императивна форма се съдържа и в издадените от Министъра на труда и социалната политика Указания ПК 25/1/23.07.2007 г. по прилагането на наредбата.
Понастоящем, обаче, с ПМС №241 от 8 октомври 2007 г. се допълва материята в чл.15 от наредбата и новата ал.2 въвежда своеобразно определение на допълнително възнаграждение с постоянен характер. От текста е видно, че с постоянен характер са възнагражденията, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се основно трудово възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. Допълнителното възнаграждение за нощен труд при сменна организация на труда напълно отговаря на заложените характеристики -  всеки месец се полага труд през нощта, отчита се  в часове отработеното време през нощни или смесени смени (между 22,00 ч. и 6,00 ч.) и се начислява съответното доплащане.  
Новата норма на чл.15, ал.2 от наредбата е предпоставка да се договори (с КТД или индивидуален трудов договор) или установи  (с нормативен акт или вътрешен акт на работодателя) постоянен характер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд. По същия ред  е възможно да се определят като постоянни и други специфични или  особени доплащания, валидни за отделно дружество или бранш. Като  насока би могло да се ползват и представените в чл.13, ал.1 от наредбата примерни формулировки на незадължителни  доплащания.

Недка Колева, експерт по заплащане на труда

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови