RSS
Oct 20

Специална закрила на непълнолетните и трудоустроените работници и служители, изразяваща се в правото да работят при облекчени условия на труд

Лицата, встъпили в трудови правоотношения, но все още ненавършили 18 години, както и лицата с намалена трудоспособност са специфична категория трудещи се и като такива се ползват със специалната закрила на закона. Глава 15, Раздел 1 и 3 от Кодекса на труда съдържа нормативната уредба, чрез която се гарантира правото на непълнолетните и трудоустроените да работят при облекчени условия на труд.    Измененията в чл.305,ал.4 КТ и чл.319 КТ са свързани именно с гарантиране в още по-голяма степен на закрилата на тези категории трудещи се. За да бъде изяснена спецификата на тези промени на първо място трябва да се изясни кои точно лица попадат в категорията на непълнолетните и трудоустроените работници и служители.


Непълнолетните са тази категория трудещи се, които все още не са навършили 18-годишна възраст. Законодателят правилно е преценил, че тази категория лица притежава по-крехка физическа и психическа устойчивост, поради което е определил минимална възраст за приемането им на работа (чл. 301 КТ) ; специфичен разрешителен режим, изискващ не само обстоен предварителен медицински преглед, но и разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай, преди да бъде сключен трудов договор с подобно лице (чл.302 КТ,чл.303 КТ); забрана за извършване на определени видове работа (чл.304 КТ) ; задължение на работодателя да полага особени грижи за непълнолетните лица, създаване на облекчени условия на труд, запознаване с възможните рискове и опасности при реализиране на трудовия процес, намалено работно време, както и правото на удължен платен годишен отпуск (чл.305 КТ).
Трудоустроените лица са тази категория работници и служители, които поради болест или трудова злополука не могат да изпълняват възложената им работа, но без опасност за здравето си могат да изпълняват друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия по предписание на здравните органи. Самото трудоустрояване се извършва от компетентните за това здравни органи, които издават експертно решение и/или предписание за трудоустрояване. Те са еднакво задължителни за изпълнение и от двете страни.
Настоящите промени в чл.305,ал.4 КТ и чл.319 КТ гарантират в по-пълна степен правото на удължен платен годишен отпуск на непълнолетните, включително и за тези, които през календарната година навършват 18-годишна възраст, както и на трудоустроените работници и служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто. С новата редакция законът недвусмислено заявява, че основният платен годишен отпуск, който имат право да ползват е в размер най-малко на 26 работни дни. С вмъкването на думата “основен” се внася конкретизация в закона и се гарантират в по-пълна степен правата на тези работници и служители, като се изяснява напълно, че става дума именно за основен платен годишен отпуск. Ако са налице предпоставките за друг вид отпуск, то той трябва да бъде даден извън посочените 26 почивни дни. Този отпуск е с 6 дни повече от установения в чл.155,ал.4 КТ основен платен годишен отпуск за останалите категории работници и служители. Срокът, който законът посочва е минималният, от който могат да се възползват тези лица. Чрез индивидуални договорености или с помощта на колективното трудово договаряне на тази категория трудещи се могат да бъдат издействани много по-благоприятни условия в тази насока.

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови