RSS
Oct 20

Задължение на работодателя за издаване на длъжностна характеристика по чл.127,ал.1,т.4 при сключване

Отношенията свързани с предоставянето на работна сила се уреждат като трудови правоотношения. Това са формални правоотношения  и поради тази причина възникват едва след като насрещните съвпадащи волеизявления на страните бъдат обвързани чрез писмен акт. В резултат на това на входа на трудовото правоотношение стоят 3 документа: трудов договор; уведомление пред ТД на НАП; длъжностна характеристика.

Трудовият договор е абсолютна предпоставка за възникване на трудовото правоотношение. Той се сключва задължително в писмена форма, като законът се ограничава да укаже само минималните задължителни реквизити, които е необходимо да притежава един трудов договор, за да бъде законосъобразен (чл.66 КТ; §1,т.10 от  Допълнителните разпоредби на КТ). В 3-дневен срок от сключването или изменението на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Данните, които се съдържат в уведомлението и редът за неговото изпращане се определят в Наредба №5 от 29 декември 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62,ал.4 КТ.
Правата и задълженията по трудовия договор, възникват от момента  на действителното постъпване на работа, като работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в 7-дневен срок от получаването на трудовия договор и уведомлението за регистрация на договора, освен ако страните не са уговорили друг срок. Работодателят няма право да допуска работника или служителя на работа, преди да му предостави посочените документи по чл.63,ал.1 КТ (екземпляр от сключения трудов договор и копие от уведомлението по чл.62,ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП).
Съгласно чл.62,ал.5 КТ при сключване на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа. Тези задължения са вписани в длъжностната характеристика на работещия, като нейното връчване е едно от задълженията на работодателя по чл.127,ал.1,т.4 КТ. Длъжностната характеристика трябва да бъде връчена незабавно при сключване на трудовия договор, като новият момент, който възниква в резултат на последните промени в КТ, се изразява във факта, че връчването на екземпляр от длъжностната характеристика става срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва и датата на връчването. Датата на връчване трябва да съвпада с датата на сключване на трудовия договор. Невръчването на длъжностната характеристика, липсата на подпис на работника или служителя, неотбелязването на датата на връчването или несъответствие между датата на сключване на трудовия договор и подписването на длъжностната характеристика се явяват сериозни нарушения на трудовото законодателство, при установяването, на които трябва своевременно да бъдат уведомени контролните органи в лицето на териториалното поделение на Инспекцията по труда. Няма пречка веднъж връчена по надлежния ред длъжностната характеристика да бъде променяна от работодателя, ако това е необходимо с оглед нуждите на работата, като всяко последващо изменение  може да стане само по указания ред.
Това се налага с оглед на факта, че длъжностните характеристики могат да бъдат използвани като важни доказателства при разрешаване на спорове, свързани с трудовите правоотношения (трудови спорове, трудови злополуки, имуществена отговорност, дисциплинарни наказания), включително и при установяване наличието или липсата на право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Oт 01.07.2007г. влезе в сила Наредбата за структурата и организацията на работната заплата(НСОРЗ), която отмени дотогава действащата Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения. Чл.12 НСОРЗ създаде нова правна хипотеза, според която допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се заплаща само ако при смяна на работата или работодателя лицето работи същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. На практика единственият документ, чрез който може да бъде доказано сходството и еднородността на работата се явява длъжностната характеристика, което означава, че тя се превръща в документ с много важна доказателствена сила при възникване на спор с подобен характер.
Във връзка с това КНСБ до последно отстояваше позицията в чл.127 от Кодекса на труда да бъде създадена нова ал.6, с която Министърът на труда и социалната политика, да бъде задължен чрез издаването на наредба, точно и ясно да регламентира правилата, принципите и способите за издаване на длъжностните характеристики, както и задължителните реквизити, които те трябва да съдържат: „Длъжностните характеристики се разработват и изменят от работодателя съгласно общи принципи и правила, определени в наредба на министъра на труда и социалната политика”.  Предложението беше отхвърлено без да бъдат дадени, каквито и да било аргументи.

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови