RSS
Nov 13

Колективното договаряне през 2008 г. в цифри

Базата данни на ИА”Главна инспекция по труда” за регистрираните през 2008 год. колективни трудови договори предоставя информация, от която може да се направят полезни анализи и извлекат опит и поуки.

 

Натрупаният капацитет на страните в преговорния процес - работодатели и синдикати - намери израз в своевременното подновяване на  колективните трудови договори, чиито срок изтича. През годината действат 67 отраслови и браншови колективни трудови договори, от които с приложение в материалната сфера са 39 бр. и 28 бр. в бюджетния сектор.

 

На секторно ниво през 2008 г. са сключени общо 32 КТД, от които 7 отраслови и 25 браншови КТД. Тъй като в преобладаващата си част те се сключват с 2 годишен срок на действие, динамиката от последните два цикъла на преговорния процес, приемаме като доказателство за устойчивия характер в развитието на колективното трудово договаряне (виж таблица № 1).

Таблица № 1:Image

Разпределението на сключените през 2008 г. отраслови и браншови КТД по тримесечия е сравнително равномерно като процес:
- І тримесечие – 10 бр. сключени О/БКТД;
- ІІ тримесечие – 10 бр. сключени О/БКТД;
- ІІІ тримесечие – 6 бр. сключени О/БКТД;
- ІV тримесечие – 6 бр. сключени О/БКТД.
Страни по О/БКТД за синдикатите са
федерациите/синдикатите/съюзите на КНСБ и на КТ»Подкрепа» и съответните браншови работодателски структури.
Внимателният прочит показва, че в преговорите само 2 КТД с национално значение включват и други синдикални представители: КТД в «Български пощи» ЕАД (страна по КТД е и ДСС към АДС) и КТД на БНР (страна по КТД са и организациите на НПС «Промяна», НМС «Техника», СБТР 89 и СЖБ). За работодателите изключение прави КТД в сектор «тютюни», който по традиция се подписва освен от генералния директор и от всички директори на предприятия, включени в състава на Булгартабак холдинг. В отрасловите КТД от бюджетната сфера социалните партньори от системите на здравеопазването и на отбраната продължават да приемат подписа на ресорния министър като гарант за изпълнение на постигнатите договоренности.
Прави впечатление, че КНСБ е страна в 93.75 % от сключените О/БКТД – изключение правят 2 браншови КТД, които са сключени с представителите само на един синдикат - КТ»Подкрепа»: това са КТД в Държавната комисия по хазарта и в охранителния сектор.
КТ»Подкрепа» пък не участва в 6 браншови договаряния (т.е. 18.75 %) – в «държвен резерв и военновременни запаси», места за лишаване от свобода и СБА (страна е само ФНСДУО), в «селекция и репродукиця на животновъдството (страна е само БСС към ФНСЗ), при фризьори (страна е само НСФТКТКОО), в «строителство и възстановяване» (страна е само СО-СТСБ).

През 2008 год. в областните дирекции на ИА»ГИТ» са регистрирани и 1493 бр. КТД от предприятия и 335 анекси към тях. Цифрите показват, че близо една трета (31.27 %) от КТД се сключват през последното, четвърто тримесечие на годината. Разпределението на регистрираните КТД по тримесечия е показано в таблица № 2.

Таблица № 2:

 

2008 год. - тримесечие

Регистрирани КТД в областни дирекции «ГИТ»

Общо

регистрирани КТД и анекси

КТД

Анекси към КТД

І тримесечие

303

82

385

ІІ тримесечие

341

88

429

ІІІ тримесечие

382

83

465

ІV тримесечие

467

82

549

Общо:

1493

335

1828

Анализът на данните обаче, сочи неравномерно разпределение на регистрираните КТД по областни градове. Най-голям брой регистирани КТД отбелязват Инспекциите по труда в София (126 бр.), Стара Загора (119 бр.) и Пловдив (101 бр.) – в тези три областни дирекции са регистрирани близо една четвърт от сключените през годината КТД на ниво предприятие (23.17 %). Обратно, в някои области през отделни тримесечия липсват, или отбелязват незначителен брой регистрирани КТД:
- през първо тримесечие - в ИТ Монтана няма регистриран КТД, а само 1 анекс, в ИТ Перник – 1 КТД и 2 анекса, в ИТ Видин – 3 КТД и 0 анекси и др.;
- през второ тримесечие – в ИТ Разград – 2 КТД и 0 анекси, в ИТ Перник – 3 КТД и 1 анекс, в ИТ Бургас, Кюстендил, Монтана и Силистра – по 4 КТД и др.;
- през трето тримесечие – в ИТ Благоевтрад – 1 КТД и 0 анекси, в ИТ Разград – 1 КТД и 2 анекса, в ИТ Смолян – 3 КТД и 0 анекси, в ИТ Видин, Габрово и Сливен по 4 КТД и др.;
- през четвърто тримесечие - в ИТ Търговище – 2 КТД и 2 анекса, в ИТ Перник – 3 КТД и 0 анекси и др.
Изводът, който се налага е, че броят на регистрираните КТД в областните инспекции по труда не задоволява и поражда съмнения към реалния процес на регистирация на КТД.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови