RSS
Jun 26

Плащанията за изпълнени клинични пътеки са елемент от брутното трудово възнаграждение

ВЪПРОС: Възнаграждението по клинични пътеки влиза ли в базата за изчисляване на платения годишен отпуск и на обезщетенията по Кодекса на труда?

ОТГОВОР: Елементите на брутното трудово възнаграждение, които се включват при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ или на обезщетенията по чл. 228 КТ, регламентирани в раздел III на глава десета от КТ са установени с чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), която е в сила от 01.07.2007 г. Съгласно нормативния текст в брутното трудово възнаграждение се включват:
1. основната работна заплата за отработеното време;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;           
5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.
Възнаграждението за изпълнени клинични пътеки се отнася към т. 2 -
възнаграждение над основната работна заплата, определено според прилаганите системи на заплащане на труда. Източник са средствата за работна заплата, които се изплащат в размер до 40 на сто от размера на приходите, реализирани по договори с Националната здравно-осигурителна каса за изпълнени клинични пътеки, за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ и приходите от медицински и други услуги.
При изчисляване на възнаграждението за платен отпуск или на дължими обезщетения по Кодекса на труда е необходимо да се проследи за кой месец се отнася изплатената сума по клинични пътеки. Независимо кога е извършено фактическото плащане, правилното отнасяне към конкретния месец е важно условие, за да се формира базовото брутно трудово възнаграждение.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови