RSS
Jun 26

Документиране на изплащаните трудови възнаграждения

ВЪПРОС: В предприятието ни е възприето изплащане на заплатите чрез банкомат. На работниците  не се издават  фишове  за заплатите и не се подписваме на ведомост. От администрацията обясняват, че могат да дават фиш само след поискване от  работника. Задължен ли е работодателя да дава всеки месец фиш и редно ли е да не се подписваме на ведомост?

 

ОТГОВОР: Задължението на работодателя  да начислява и изплаща трудово възнаграждение на наетите работници и служители  се регламентира в  чл.128 на  Кодекса на труда. В т.1 се визира съставянето на ведомости за заплати, а в т.3  - издаване на  извлечение от ведомостите за заплати при поискване от страна на  работника или служителя. Така се защитава правото на всеки наемен работник да поиска и получи извлечение от ведомост.
По отношение изплащането на трудовото възнаграждение се прилага чл.270 от Кодекса на труда. Разпоредбите засягат мястото на изплащане на възнаграждението – предприятието, където се извършва работата, и начина на изплащане – лично  по ведомост или срещу разписка, както и по писмено искане на работника или служителя да се превежда на влог в посочената от него банка.
Следователно, няма никакво съмнение за задължителността на документа ведомост за заплати, като формално основание за изплащане на трудови възнаграждения. Ведомостта  служи за текущи справки и доказателства, както и за  извличане на необходимата информация впоследствие. Както другите документи за трудовоправните отношения, така и ведомостите за заплати се съхраняват в предприятието 50 години.  
Действащата нормативна уредба не съдържа изричен текст за издаване на индивидуални фишове за месечното трудово възнаграждение. Въпреки това в много предприятия се предоставя месечно извлечение, за да се информира всеки работник или служител за размерите на всички елементи на брутното му трудово възнаграждение. Такава е практиката както за работещите на норми и разценки (при тях месечните суми  по правило се различават), така и за работници и служители  на повременна система на заплащане.
В описания  случай  работниците и служителите са поискали писмено  дължимите трудови възнаграждения да се превеждат по  индивидуални банкови сметки. Фактът на изплащането  се удостоверява с документите за превод към съответните сметки, а не с подпис на лицата във ведомостта. Избраният начин на изплащане не може да елиминира съставянето на ведомост за заплатите. Убедени сме, че тя е налична в предприятието и по всяко време е възможна справка или искане на извлечение.
Кодексът на труда с чл.128а въвежда  и задължение на работодателя да издава документи, удостоверяващи факти свързани с трудовото правоотношение. То се реализира по писмено искане на работника или служителя и засяга издаване на характеристика, съдържаща оценка за професионалните качества и за резултатите от трудовата дейност на работника или служителя, препоръка при кандидатстване при друг работодател и документи, удостоверяващи прекратяването на трудовото правоотношение. Предназначението на тези удостоверителни документи очевидно е по повод ново трудово правоотношение, като част от тях са източник на информация за новия работодател при преценка за същата или сходна работа, длъжност или професия, за да определи индивидуалния размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работника или служителя.

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови