RSS
Jun 26

Заплащане за работа на официален празничен ден и за положен извънреден труд

ВЪПРОС: Работя на 12 часова работна смяна при непрекъснат режим. На 24 май  бях на смяна 12 ч. За месеца имам общо 18ч. извънреден труд. Заплатени са ми 12 ч. с увеличение от 100% и 6 ч. с увеличение от 50% за работа при сумирано работно време. Има ли право работодателят да  приспада тези 12 ч. от извънредния труд, тъй като били платени вече веднъж двойно заради официалния празник?

 

ОТГОВОР: Основанието за по-високо заплащане при работа на официален празник е самостоятелно формулирано  в чл.264 от Кодекса на труда. Законът предписва специално третиране на възнаграждението – увеличение с не по-малко от 100 на сто за работа през официални празници, което не се обвързва с обстоятелството дали тези часове са или не извънреден труд.
Относно увеличеното заплащане нормативният запис съдържа израза „според уговореното”, което насочва към индивидуалния трудов договор, респективно към чл.66, ал.1, т.7 от КТ. Тъй като задължителните елементи на трудовия договор са основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, то за работата на официален празник следва да се ползват именно тези атрибути, чийто общ размер се удвоява, ако не е договорено друго.
Както в случая правилно е извършеното начисление, като за отработените 12 часа през официалния празничен ден е заплатен удвоен размер трудово възнаграждение.
Дължимото възнаграждение за 18 часа извънреден труд се определя на друго основание – чл.262  от Кодекса на труда, чл.7 и свързаните с него от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (ДВ, бр.9, 2007г. с последващи изменения). Правото на възнаграждение за  положен извънреден труд е безусловно, дори когато е налице законова забрана или  недопустимост на извънредния труд, както и когато са превишени ограниченията за продължителност (за месец, седмица или през два последователни   работни   дни).
Положеният извънреден труд се определя след сравнение между фактически отработените часове за месеца с нормалната продължителност на работното време за същия месец. Видно от въпроса, заради избрания период на сумиране месец, в края на м.май  са отчетени 18 работни часа, отработени вповече. Дали 12-часовата работна смяна на официалния празничен ден е допринесла за този размер на извънредния труд е без значение, тъй като пресмятанията за отработеното време се правят  за целия месец.  
Намираме за неправилни и нормативно недопустими действията на администрацията в предприятието да  приспада  отработените часове на официален празник от общия брой часове извънреден труд за месец май. Налице са две основания за увеличено, респ. допълнително  заплащане, изчислени  въз основа на самостоятелно определени  брой работни часове  - 12 часа за работа на официален празник и 18 часа за положен извънреден труд през месеца.

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови