RSS
Jun 26

Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск при промяна на основната заплата със задна

ВЪПРОС: От 01.06.2009 г. в дружеството са увеличени работните заплати. През същия месец е ползван платен отпуск от работници и служители. Отразява ли се върху възнаграждението за отпуск увеличението на основното възнаграждение, след като последното засяга времето на ползване на отпуск?

ОТГОВОР: Текстът на чл. 177 от Кодекса на труда определя принципа за изчисляване и заплащане за дните на платен годишен отпуск. В чл. 21 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 9 от 2007 г., с допълнения и изменения), се установяват правила, приложими за случаите когато е извършена промяна на основното трудово възнаграждение със задна дата или от определена дата, спрямо която отделен работник или служител е започнал и продължава да ползва ефективно платен годишен отпуск. Предназначението на тази норма е да гарантира получаване на увеличението от работника или служителя и за отработеното време, и – чрез добавка, за дните та ползван отпуск.
В ал. 1 се третира типичната ситуация, когато впоследствие е фактически променено брутното трудово възнаграждение за месеца-база, като вместо преизчисляване и съответно доплащане, се прави добавка към възнаграждението за отпуска с процента на увеличеното към предишното брутно възнаграждение.
В ал. 2 се разглежда общият случай на увеличение на заплатата от определена дата, но работникът или служителят към тази дата или след нея е в платен отпуск, като се установява правото на същата добавка към възнаграждението за дните на отпуск.
От въпроса не става ясно дали промяната на заплатите, включително и документалното оформяне, са извършени през юни или през юли, но важното е, че увеличението влиза в сила със задна дата. Наличието на това обстоятелство и фактите за начало на ползване на платен годишен отпуск през юни са основание за прилагане на чл. 21, ал. 2 от наредбата.  При такава фактическа обстановка всеки работник или служител, чийто отпуск е с начало от коя и да е дата на юни, има право на добавка към вече начисленото възнаграждение за дните на отпуска. Очевидно самото изчисляване и изплащане на дължимата добавка ще се извърши по време или след приключване на отпуска.
За работниците и служителите с начало на платения отпуск през м.юли се прилага законовият текст, тъй като за базовия (за тях) месец юни своевременно е отразено увеличението на индивидуалната заплата.
Цитираният текст на наредбата е приложим само и единствено по отношение на възнаграждението за платен отпуск. При определяне размер на полагащо се обезщетение по Кодекса на труда се ползва среднодневното брутно трудово възнаграждение за предходния или последния месец с отработен поне един работен ден. Ако именно през юни възниква основание за съответното обезщетение, базовият месец е май или предишен месец с начислено трудово възнаграждение.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови